Regulamin

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w MiMi Cosmetiq zwany dalej MiMi Salon Urody

2. Klienci MiMi mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu zwanego dalej „Zabiegiem”.
3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
4. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych.
5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

2. KLIENCI

1. Klientem Mimi Salon Urody może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik MiMi Salon Urody jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

 3. PRACOWNICY

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
2. Pracownicy MiMi Salon Urody są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
3. Wszelkie odstępstwa od zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, managerowi lub innemu członkowi obsługi MiMi Salon Urody.

4. ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETYCZNYCH

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
2. Każdy Klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. 

3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
5. Klient jest zobowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5. ZASADY REZERWACJI ORAZ WYKONANIA USŁUGI

1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować́ się telefonicznie 726-120-101, mailowo: mimicosmetiq@gmail.com, poprzez stronę internetową www.mimicosmetiq.pl lub poprzez media społecznościowe facebook lub instagram
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
3. Klient otrzymuje sms z przypomnieniem o zabiegu na 24 h przed wizytą.
4. MiMi Salon Urody dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od MiMi Salon Urody, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny termin.
5. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta (więcej niż 3 razy) w terminie krótszym niż 24 h przed planowaną wizytą albo niestawienia się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty, MiMi Salon Urody ma prawo do odmowy świadczenia usługi lub wymagania wpłaty zadatku przed umówieniem kolejnego terminu. Zadatek wówczas jest pobierany w gotówce lub za pośrednictwem szybkich płatności on-line. W tym wypadku zadatek stanowi 100% wartości usługi która ma być wykonana. 

6. SPÓŹNIENIA

1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w MiMi Salon Urody Klient powinien stawić się w recepcji na ok. 5-10 min przed zabiegiem, w celu przygotowania się do zabiegu, m.in. uzupełnienia kwestionariusza, skorzystania z toalety itd.
2. W przypadku spóźnienie powyżej 15 min MiMi Salon Urody ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w §5 ust.3.
3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
4. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

7. PŁATNOŚĆ

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w MiMi Salon Urody oraz dostępny w internecie pod adresem www.mimicosmetiq.pl/cennik
2. W MiMi Salon Urody udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przedpłata/zapłata na nr rachunku bankowego, szybki przelew on-line, blik.
3.Cena za wykonany zabieg zostaje pomniejszona o wpłacony zadatek.
4. MiMi Salon Urody zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w MiMi Salon Urody 

5. W MiMi Salon Urody dostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie, których zasady obwarowane są odrębnymi zasadami.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia MiMi Salon Urody Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
2. MiMi Salon Urody ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym. MiMi Salon Urody nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w MiMi Salon Urody poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
3. MiMi Salon Urody ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie MiMi Salon Urody.
5. MiMi Salon Urody nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

9. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w MiMi Salon Urody w dowolnej formie.
2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w MiMi Salon Urody lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: mimicosmetiq@gmail.com Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
4. W przypadku uznania reklamacji MiMi Salon Urody w zależności od rodzaju zabiegu dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, MiMi Salon Urody może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. MiMi Salon Urody zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

10. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się MiMi Salon Urody.
2. MiMi Salon Urody  zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w MiMi Salon Urody. Do rezerwacji  Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.10.2020 r

REGULAMIN KLUBU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Klubu jest MiMi Salon Urody.
 2. MiMi Salon Urody  będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, data urodzenia.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Klubie.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Klubie Lojalnościowym.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
 6. Klientowi wydawana jest indywidualna Karta Klienta, na której spisane są zasady uczestnictwa w Klubie i przyznawania punktów.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres mimicosmetiq@gmail.com. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 8. Organizator ma prawo do zakończenia Klubu Lojalnościowego w dowolnym momencie, poprzez telefoniczne, mailowe lub ustne przekazanie informacji w zakresie Klubu Lojalnościowego oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej. Termin zakończenia Klubu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Klubu wymiana punktów nie będzie możliwa.
 9. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej MiMi Salon Urody nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą telefoniczną lub elektroniczną pod wskazanym w Koncie Klienta adresem e-mail. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Klienci nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Klubu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 10. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Klubu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI MiMi Cosmetiq Salon Urody

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.mimicosmetiq.pl administrowanych przez MiMi Cosmetiq Elżbieta Borowska Sowa z siedzibą w 35-001 Rzeszów, ul Żeromskiego 6/4, posiadającą numer identyfikacji podatkowej Nip 5170095640 

Naszym celem jest poinformowanie Użytkowników korzystających z naszego serwisu o tym, jakie dane są przez nas gromadzone, do czego są wykorzystywane i jak chronione, w jaki sposób Użytkownik sam może nimi zarządzać, modyfikować je oraz w jaki sposób może się z nami kontaktować.

Czynności przez nas podejmowane są zgodne ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, szczególnie w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Podczas korzystania z serwisu www.mimicosmetiq.pl Użytkownik, w celu umówienia spotkania, skontaktowania się z nami, subskrybowania newslettera, udziału w konkursie lub w innych celach, może zostać poproszony o podanie danych osobowych takich jak np. imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu, lub adres e-mail. Dane te, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, będą przez nas przetwarzane. W sytuacji gdy Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane powinien ich nie udostępniać lub zgłosić prośbę o ich usunięcie zgodnie z pkt. 8. W pozostałym zakresie polityka prywatności dotycząca Użytkowników korzystających z serwisu www.mimicosmetiq.pl zawiera się w poniższych punktach:

1. Treści jakie są przez nas gromadzone, w tym dane pobierane w sposób zmechanizowany.

Gromadzimy w systemie Versum wszystkie dane, o które wprost pytamy Użytkowników podczas wizyty osobistej lub rozmowy telefonicznej oraz podczas korzystania z naszej witryny. Przekazanie poszczególnych informacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie stosownie do formuły zawartej w poszczególnych formularzach. Dane teleadresowe pozostają w  systemie do momentu odwołania zgody i są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem. Jednakże, Użytkownik powinien mieć świadomość, że pewne dane są zbierane w sposób automatyczny. Każdorazowo, gdy Użytkownik odwiedza lub wchodzi na witrynę www.mimicosmetiq.pl  zbierane są dane na temat tego, w jaki sposób Użytkownik otwiera stronę i jak z niej korzysta. Dzięki temu gromadzone są informacje o typie przeglądarki, systemie operacyjnym, ilości Użytkowników oraz czasie, w którym Użytkownicy odwiedzali witrynę, oraz o poprzednich odsłonach stron. Dane te stanowią dane statystyczne, zaś ich przetwarzanie służy utrzymaniu aktualności, atrakcyjności witryny oraz jak najpełniejszemu dostosowaniu ich treści do potrzeb Użytkownika. Pomimo iż, dane te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, jeśli MiMi Salon Urody połączy je z Użytkownikiem jako osobą konkretną i rozpoznawalną, będzie traktować je jako dane osobowe i chronić w sposób przewidziany w ustawach. W trakcie zbierania danych o użytkowaniu Instytut Urody Prestiż może automatycznie pobrać adres IP. Dzięki tym danym możliwe jest określenie ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu połączenia się. Te informacje również mogą być wykorzystywane do dalszego udoskonalenia Witryny.

2. Cele do jakich gromadzone dane są wykorzystywane.

MiMi Salon Urody wykorzystuje dane osobowe oraz dane o użytkowaniu zbierane za pośrednictwem witryny do różnych celów związanych z naszą działalnością, w tym np. do: odpowiadania na pytania i prośby Użytkownika, weryfikacji tożsamości Użytkownika, komunikowania się z Użytkownikiem w sposób przez nas wybrany, informowania Użytkownika o wprowadzanych zmianach, dostosowywania przedstawianych treści, reklam i ofert do Użytkownika, doskonalenia stron internetowych/witryny, opracowywania nowych produktów i usług, przetwarzania wniosków i transakcji. Informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP są zbierane w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów/błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.

3. „Ciasteczka” – cookies, cele w jakich są wykorzystywane i jak nimi zarządzać.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są wysyłane przez system internetowy, z którego korzystamy podczas przeglądania stron i są one zapamiętywane na urządzeniach końcowych tj. komputerze, laptopie, smartfonie, z których korzysta Użytkownik podczas ich przeglądania. Służą przede wszystkim do prawidłowego używania funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub zbieraniu informacji na temat sposobu w jaki Użytkownik korzystał z danej strony internetowej. Dane gromadzone za pomocą cookies nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie są łączone z danymi przekazywanymi przez Użytkownika podczas rejestracji jak również nie są szkodliwe dla urządzeń, z których Użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe ani nie wpływają na prawidłowość ich działania. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Wyróżniamy 3 rodzaje podstawowych cookies. Sesyjne – informacje przechowywane w przeglądarce tylko podczas jej pracy do momentu jej zamknięcia. Są to cookies obowiązkowe, niezbędne do poprawnego działania aplikacji i ich funkcjonalności. Stałe – opcjonalne, zapewniają łatwiejsze korzystanie z często odwiedzanych stron, zapewniają optymalną nawigację, układ treści itp. Pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak Użytkownik na to pozwoli poprzez ustawienia przeglądarki. Ten rodzaj cookies umożliwia przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Pochodzące od podmiotów zewnętrznych – pochodzące z serwerów reklamowych, z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Dzięki tym cookies możliwe jest dostosowywanie reklam do zwyczajów i preferencji ich Użytkowników oraz tworzenie ogólnych profili Użytkowników. Na stronie www.prestiz.eu mogą być zawieszone linki reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą korzystać z naszego logo w ramach umowy o łączeniu ofert. O ile powiązane witryny internetowe nie są częścią witryny Instytut Urody Prestiż, nie kontrolujemy, nie polecamy, nie popieramy, ani nie ponosimy odpowiedzialności za te witryny ani za ich treści, produkty, usługi, zasady ochrony prywatności czy praktyki. Takie inne witryny internetowe mogą wysyłać własne pliki cookie do urządzenia Użytkownika. Mogą one niezależnie zbierać różne dane lub prosić o podanie danych osobowych i mogą posiadać swoją własną politykę prywatności bądź nie. Użytkownik powinien wiedzieć, że MiMi Cosmetiq Elzbieta Borowska Sowa nie odpowiada za dane zbierane przez takie cookies, i że politykę korzystania z tego typu cookies tworzą zewnętrzni dostawcy tych witryn internetowych. MiMi Cosmetiq Elżbieta Borowska Sowa korzysta też z usług podmiotów trzecich, takich jak:

w celu:

 • monitorowania ruchu na naszych stronach www; zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • kontrolowania jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowania jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badania zapisów na newslettery;
 • wykorzystania narzędzi do komunikacji;
 • integracji z portalem społecznościowym;

Zarządzanie Cookies Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z ustawień przeglądarki Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Należy pamiętać, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

4. Informacje przekazywane podmiotom trzecim.

Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim bez wyraźnej jego zgody, z wyjątkiem podmiotów trzecich, z którymi MiMi Salon Urody współpracuje, w celach powyżej wskazanych oraz sytuacji wskazanych w Polityce Prywatności. Podmiotom trzecim możemy udostępniać dane nieosobowe, takie jak łączne dane statystyczne dotyczące Użytkowników oraz dane o użytkowaniu. Aby spełnić prośby Użytkownika, aby udostępnić Użytkownikowi różne funkcje, usługi i materiały za pośrednictwem witryny oraz by odpowiedzieć na pytania Użytkownika, możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, które w naszym imieniu wykonują pewne funkcje, np. firmom lub osobom, które: administrują lub obsługują nasze strony/witrynę; analizują dane; zapewniają obsługę klienta; są sponsorami lub innymi osobami, które uczestniczą w naszych promocjach, zarządzają nimi lub zapewniają pomoc marketingową lub promocyjną. W powyższej sytuacji wymagamy od tych podmiotów ochrony tych danych zgodnie z niniejszą Polityką.

5. Informacje otrzymywane od podmiotów trzecich.

MiMi Salon Urody może otrzymać dane osobowe Użytkownika lub dane dotyczące jego użytkowania od podmiotów trzecich. W sytuacji, gdy Użytkownik wejdzie na inną witrynę lub wybierze opcję, aby Instytut Urody Prestiż skontaktował się z nim, witryna ta przekaże nam adres e-mail Użytkownika i inne dane osobowe, tak byśmy mogli skontaktować się z nim zgodnie z prośbą. Użytkownik może również skorzystać z aplikacji lub funkcji osoby trzeciej, takiej jak nasza strona na Facebooku lub podobnej aplikacji lub funkcji na witrynie podmiotu trzeciego, za pośrednictwem której Użytkownik pozwoli nam (lub podmiotowi trzeciemu) gromadzić i udostępniać informacje o sobie, w tym swoje dane osobowe. Możemy łączyć dane osobowe, które otrzymamy od podmiotów trzecich, z danymi, które zbieramy za pośrednictwem naszych witryny. W takich przypadkach stosujemy niniejszą Politykę do wszelkich otrzymanych danych osobowych.

6. Zasady ochrony danych osobowych.

Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

7. Aktualizacja Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na naszej stronach mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą wchodziły w życie niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na stronie. O ile Użytkownik nie wyrazi zgody na nową lub zmienioną politykę, będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w sposób zgodny z polityką obowiązującą w czasie, gdy udostępniał on swoje dane osobowe. Będziemy zamieszczać widoczne zawiadomienia na stronach, aby powiadomić Użytkowników o wszelkich znaczących zmianach w naszej Polityce.

8. Możliwości modyfikacji używanych danych osobowych.

Użytkownik zawsze może nie wyrazić zgody, byśmy ujawniali jego dane osobowe osobom trzecim, wykorzystywali jego dane osobowe w celu przekazywania mu informacji lub ofert lub byśmy wysyłali mu newslettery, e-maile lub inne wiadomości w następujący sposób: wysyłając do nas wiadomość e-mail o cofnięciu zgody na mimicosmetiq@gmail.com lub wysyłając do MiMi Cosmetiq Elżbieta Borowska Sowa z siedzibą w 35-001 Rzeszów, ul Żeromskiego 6/4 wniosek Użytkownika, w którym cofa zgodę, zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym go otrzymamy. Jeśli Użytkownik zechce sprawdzić, skorygować lub zaktualizować swoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej www.prestiz.eu może to zrobić, kontaktując się z nami na adres pocztowy lub pod adresem e-mail podanymi powyżej. Zgodnie z naszymi praktykami dotyczącymi przechowywania dokumentacji możemy usunąć niektóre zapisy zawierające dane osobowe udostępnione nam przez Użytkownika za pośrednictwem witryny. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do bezterminowego zachowywania takich danych osobowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z usunięcia rzeczonych danych osobowych lub związanej z ich usunięciem. MiMi Salon Urody umożliwia Użytkownikom rezygnację z otrzymywania zamówionych od nas newsletterów. Można tego dokonać, postępując według instrukcji powyżej wysyłając nam zgłoszenie takiej prośby e-mailem lub pocztą.

9. Kontakt z nami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z nami pisząc na mimicosmetiq@gmail.com lub telefonicznie pod numer 726120101